Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου, 2019

Φύλαξη του κέντρου από ιδιωτική εταιρεία

την κατά πλειοψηφία έγκριση της ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία της φύλαξης του κέντρου της πόλης με ποσό 517.000 ευρώ ετησίως, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στην τελευταία του συνεδρίαση της Τρίτης 25 Ιουνίου. Η απόφαση ελήφθη μια ημέρα πριν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Ευτέρπης, προκαλώντας την έντονη πολιτική αντιπαράθεση της διοίκησης Πατούλη τόσο με τον συνδυασμό #ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΡΟΥΣΙ όσο και με την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο και πλέον επανεκλεγμένη και επικεφαλής του συνδυασμού ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ Μαίρη Διακολιού.

Αίθουσα Σύνταξης
 Η εισήγηση

Η ΑΜΑΡΥΣΙΑ παρουσιάζει ολοκληρωμένη την εισήγηση και το σκεπτικό πίσω από την απόφαση, όπως την παρουσίασε ο πρόεδρος του Σώματος Θανάσης Βλαχοπιώτης η οποία είχε ως εξής:

«Σύµφωνα µε το άρθρ. 75 παρ. 1 του ν. 3463/2006, οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, ενώ µε το άρθρο 178, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό. Ως γνωστό µε την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας, δεν υπάρχει πλέον τρόπος αποτελεσµατικής φύλαξης από το ∆ήµο Αµαρουσίου της εν γένει περιουσίας του, ούτε βέβαια διαθέτει προσωπικό για φύλαξη (δεν προβλέπεται στον Οργανισµό θέσεις φυλάκων κτιριακών εγκαταστάσεων).

Η πιο ικανοποιητική, λοιπόν, λύση, όπως είχε εφαρµοστεί και το προηγούµενο χρονικό διάστηµα (2018 – 2019), για να φυλαχθεί το έργο των αναπλάσεων του κέντρου, είναι η ανάθεση της φύλαξης τους σε ιδιώτη που θα έχει τα νόµιµα προσόντα. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα ασφαλείας και στα σχολικά συγκροτήµατα κατά τις απογευµατινές και βραδινές ώρες, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο κατά τις βραδινές ώρες και στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο του ∆ήµου Αµαρουσίου κατά τις πρωϊνές και απογευµατινές ώρες. Είναι σαφές ότι µε τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η προστασία των δηµοτικών εγκαταστάσεων (κτιριακά και ανάπλασης) και θα καταστεί δυνατή η διατήρησή τους στην άριστη κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν προς χρήση. Τέλος, είναι δεδοµένο ότι λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της φύλαξης θα µειωθούν σταδιακά τα φαινόµενα βανδαλισµών και θα εµπεδωθεί στους δηµότες το αίσθηµα της ασφάλειας και προστασίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ∆/νση Τεχνικών Έργων, έχει προβεί στη σύνταξη µε αρ. 08/2019 µελέτης, της οποίας το αντικείµενο είναι οι «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου, των Σχολικών Συγκροτηµάτων & του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου». Ο ∆ήµος θα αναθέσει µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού την προαναφερόµενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το αναγκαίο στελεχιακό δυναµικό και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης θα πραγµατοποιηθεί µε υποβολή σφραγισµένων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε την σχετική διακήρυξη και τους όρους της παρούσας µελέτης. Το κόστος της συγκεκριµένης υπηρεσίας, σε δωδεκάµηνη βάση, ανέρχεται σε 516.725,06€. Για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί τρεις πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικ. έτους 2019, µε ΚΑ 30-6142.009 τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου» ποσού 320.000,00€,  µε ΚΑ 15-6278.002 τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Σχολικών Συγκροτηµάτων» ποσού 130.000,00€ και ΚΑ 45-6142.005 τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» ποσού 74.000,00€ που καλύπτουν την εκτιµώµενη δαπάνη έως το πέρας της Σύµβασης. Η χρηµατοδότηση των υπηρεσιών φύλαξης θα γίνει από ιδίους πόρους.

Η ψήφιση

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ψήφους 14 υπέρ και 5 δημοτικούς συμβούλους να απέχουν από την ψηφοφορία και συγκεκριμένα οι Μαίρη ∆ιακολιού, Βελισσάριος Ελευθερίου, Πέτρος Κούκουζας, Λευτέρης Μαγιάκης και Κατερίνας Ψάλτη που δήλωσαν ότι απέχουν, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εξειδίκευση του κωδικού ΚΑ 30-6142.009 τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου» ώστε να συµπεριλάβει και τα ∆ηµοτικά κτήρια, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη κάλυψη της πίστωσης της φύλαξης και του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου.

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP