Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 2019

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων

Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων (οδός Κισσάβου 11), την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ώρα 20:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επείγοντος χαρακτήρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Αίθουσα Σύνταξης
 

ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Έγκριση των αναμορφωμένων πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019»

(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) Το θέμα κρίνεται κατεπείγον σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπου προβλέπεται ότι οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με τα εξής θέματα:

1) Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 2ου Γυμνασίου Βριλησσίων στην Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων CineΔράση,

2) Συστέγαση και καθορισμός αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων διδακτηρίων (Εισηγητής Δημοτική Επιτροπής Παιδείας- Αρμόδια Αντιδήμαρχος: Χαντζάρα Σοφία). Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της αναγκαιότητας παραχώρησης του ανωτέρω προαύλιου χώρου στην Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων Cine Δράση κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Δήμο Βριλησσίων δεν λειτουργεί άλλος θερινός κινηματογράφος καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των νηπιαγωγείων μετά την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτά.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης Εργασιών του έργου: του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΑρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης) Το θέμα κρίνεται κατεπείγον καθώς πρέπει να ληφθεί απόφαση προ της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης παράτασης, ήτοι προ της 12ης Ιουλίου 2019 για τη συνέχεια αυτού.

 ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2019 Το θέμα κρίνεται απρόβλεπτο-κατεπείγον λόγω της αναγκαιότητας σύστασης της επιτροπής για την επανάληψη των διαδικασιών που αφορούν στη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Δήμου (ΚΕΠ).

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Απολογισμού 2ης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2018» (Εισηγητής: Ν.Π.Δ.Δ: 2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων) Το θέμα κρίνεται κατεπείγον για την υποβολή των στοιχείων προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο , τη διασφάλιση της εύρυθμη λειτουργίας της Σχ.Επιτροπής, δεδομένης της δημοσιολογιστικής του σημασίας

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή προστίμου που επιβλήθηκε στο Δήμο Βριλησσίων από τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018, υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α73/2019). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) Το θέμα κρίνεται απρόβλεπτο-κατεπείγον καθώς η ατομική ειδοποίηση από το Δήμο Χαλανδρίου ελήφθη την 12/6/2019 και πρέπει να ληφθεί Απόφαση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τη 16/9/2019

ΘΕΜΑ 8ο: Αποχαρακτηρισμός Χρηματοδότησης» (Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της αναγκαιότητας αποχαρακτηρισμού της εσφαλμένης καταχώρησης της χρηματοδότησης για την ορθή παρακολούθηση αυτής.

ΘΕΜΑ 9ο: «Τρίτη (3η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται σε: 1. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για την πληρωμή προσωπικού (σχολικοί φύλακες) 2. Υπηρεσιακές ανάγκες πληρωμής λογαριασμών φωτισμού και κίνησης με ηλεκτροφωτισμό.

ΘΕΜΑ 10ο: «Τρίτη (3η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων) Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται σε:

1. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για την πληρωμή προσωπικού (σχολικοί φύλακες).

2. Υπηρεσιακές ανάγκες πληρωμής λογαριασμών φωτισμού και κίνησης με ηλεκτροφωτισμό.

3. Υπηρεσιακές ανάγκες πληρωμής ειδών καθαριότητας.

4. Εναρμόνιση με συνεχιζόμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις.

5. Εναρμόνιση κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας.

6. Τακτοποίηση κωδικών εξόδων σχολικών επιτροπών κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους καθώς και ιδίων πόρων του Δήμου.

7. Τακτοποίηση κωδικών εσόδων-εξόδων που αφορούν στην εκλογική αποζημίωση υπάλληλων που εργάστηκαν κατά τις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP