Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 2019

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 12 Ιουνίου

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» θα πραγματοποιηθεί η 14η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς με τα παρακάτω θέματα:

Αίθουσα Σύνταξης
 Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 06-03-10, 20-03-19, 27-03-19, 03-04-19, 17-04-19, 24-04-2019, 24-04-2019, 08-05-2019.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα

-Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

-Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

 -Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

-Αίτηση Διόρθωσης σφαλμάτων προς το κτηματολογικό γραφείο Κηφισιάς που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία κτηματολογικών εγγραφών και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως προς τη συνυπογραφή της άνω αίτησης.

-Έγκριση της έκθεσης καθορισμού της εμπορικής αξίας της μονάδος γης – μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων – (€/μ2) στην Π.Ε.ΒΙ.ΠΑ του Ορκωτού Εκτιμητή.

-Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με αναθεώρηση.

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2017» με αναθεώρηση.

-Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Ανύψωση Φρεατίων 2017».

-Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Διαμόρφωση Οδοστρώματος Παραδοσιακού Κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη άσφαλτο».\

-Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών 2017».

-Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018».

-Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Βιλτανιώτη και Μενεξέδων της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.

Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Καβαλιεράτου και Μάτσα της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. Κηφισιάς.

-Ανακοίνωση Επιτροπής Καταλληλότητας Υλικών (άρθρο 159 του Ν.4412/2016) για το έργο «Αντικατάσταση Ελαστικού Τάπητα ΤΑΡΤΑΝ του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».

-Λήψη απόφασης επί αναστολής ή μη της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Κηφισιάς (ΦΕΚ 623/B’/2-2-2019 περί «Ορισμού δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020»).

-Διαγραφή ποσού 299,00 € από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού.

-Διαγραφή συνολικού ποσού 2.642,10€ και των αναλογούντων προσαυξήσεων από την εταιρεία ZEPHON ESTATES LTD λόγω οίκοθεν είσπραξης από τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ακινήτου.

-Διαγραφή κλήσεων για την εταιρεία Ελληνική Βιομηχανική Ανακύκλωσης ΑΒΕΕ λόγω φορολογικής δέσμευσης από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP